Szczególne zawody i uprawnienia 2017-02-28T11:21:35+01:00

Szczególne zawody i uprawnienia

Badania nurków zawodowych

Badania osób wykonujących prace podwodne (nurkowie zawodowi) przeprowadzane są na podstawie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2003, Nr 199 poz. 1936 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Osoby chcące uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych prosimy o zabranie ze sobą następujących wyników badań:

• Wynik RTG klatki piersiowej;
• Wynik badania EKG (w 12 odprowadzeniach), a osoby po 45 r.ż. wynik badania próby wysiłkowej;
• Wynik badania EEG;
• Wynik badania RTG kości długich i dużych stawów barkowych, biodrowych i kolanowych;
• Wynik testu ciśnieniowego na ekspozycję hiperbaryczną

Badania strażników miejskich

Badania strażników miejskich przeprowadza się na podstawie ustawy o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 779 z zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich). Zgodnie z art. 24a Ustawy strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym. Niezbędnym do uzyskania orzeczenia psychologicznego jest posiadanie ze sobą skierowania na badanie wydanego przez pracodawcę.

Załącznik do pobrania

Badania lekarskie odbywają się zgodnie z artykułem 229 ustawy- Kodeks pracy.

Badania członków ochotniczej straży pożarnej

Badania członków ochotniczej straży pożarnej przeprowadza się na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz. 1380) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Poniżej w załączniku zamieszczony jest wzór skierowania na badanie. Skierowanie to powinno zostać wydane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego na miejsce siedziby OSP. Wypełnione skierowanie prosimy zabrać ze sobą na badania.

Skierowanie na badania

W naszej placówce możecie Państwo wykonać wszystkie niezbędne badania i konsultacje potrzebne do wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych- w przypadku braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Badania sędziów

Badania sędziów przeprowadzane są na podstawie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2002 Nr 26 poz. 263 z zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego. Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego.

Badania prokuratorów

Badania prokuratorów przeprowadzane są na podstawie ustawy o prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 7 poz. 39). Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków prokuratora.

Badanie kuratorów sądowych

Badania kuratorów sądowych przeprowadzane są na podstawie ustawy o kuratorach sądowych (Dz. U. 2001 Nr 98, poz. 1071 z zm.). Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności do pełnienia obowiązków zawodowego kuratora sądowego/społecznego kuratora sądowego/aplikanta kuratorskiego.

Badania komorników

Badania komorników przeprowadzane są na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 882 z zm.). Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności do pełnienia obowiązków komornika/aplikanta komorniczego/asesora komorniczego.

Badania syndyka

Badania syndyka przeprowadza się na podstawie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. 2007 Nr 123 poz. 850 z zm.) Badania kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego o zdolności do wykonywania czynności syndyka.