Medycyna pracy 2017-02-28T09:25:16+01:00

Medycyna pracy

Od 01-04-2015r. badania lekarskie pracowników w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (badania wstępne, okresowe, kontrolne) w celu wydania orzeczenia lekarskiego do Kodeksu pracy  są przeprowadzane na podstawie obowiązującego ujednoliconego w całym kraju  skierowania.

Wzór skierowania do pobrania:

Skierowanie na badanie profilaktyczne

W skierowaniu pracodawca obowiązkowo opisuje warunki pracy uwzględniając informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych oraz obowiązkowo podaje datę wydania skierowania. Przeprowadzone badanie lekarskie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego (w dwóch egzemplarzach – dla osoby badanej oraz dla pracodawcy) stwierdzającego brak albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie.

Na orzeczeniu nie przewiduje się dopisywania jakichkolwiek informacji o czynnikach występujących na stanowisku pracy czy jakichkolwiek ograniczeń zdrowotnych. Orzeczenie lekarskie jest numerowane i wydane na podstawie skierowania z podaniem daty skierowania. Pracodawca przechowuje w aktach personalnych pracownika obowiązkowo orzeczenie lekarskie i skierowanie na badanie które stanowią integralną całość.

W nowym brzmieniu paragrafu 4a w art. 229 kodeksu pracy uwzględniono wyraźnie  powiązanie orzeczenia lekarskiego z treścią skierowania na badanie lekarskie zawierającego opis warunków pracy na określonym stanowisku. Nowością obecnie jest również zwolnienie z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy na dane stanowisko na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, jeżeli przedstawia pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy  –  z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Opracowano  na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26.03.2015r.  (Dz. U. poz. 457  z 2015r)