Medycyna transportu 2017-02-28T11:01:46+01:00

Medycyna transportu

Badania lekarskie kierowców oraz kandydatów na kierowców reguluje:

 • ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z 2011, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Nr poz. 949 z 2014r)

W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego jak również przeprowadzonych obowiązkowych konsultacji zostaje wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie/brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Na badanie lekarskie zgłaszają się :

1. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o profil kierowcy w wydziale komunikacji chcący uzyskać kategorie prawa jazdy uprawniające do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi, tramwajem.

Kategoria
A A1 A2 AM
B B1 B+E
C C1 C+E C1+E
D D+E D1 D1+E
T

2. Osoby posiadające już jedną z wyżej wymienionych kategorii prawa jazdy, a chcący podwyższyć kat. prawa jazdy.

3. Osoby chcące przedłużyć ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem (tzw. prawo jazdy terminowe).

Uwaga:

 • osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem jeżeli kierowali w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
 • osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem a ich stan zdrowia budzi zastrzeżenia (podczas kontroli drogowej, kierowcy mający stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką a decyzją starosty zostali skierowani na badania lekarskie)

winni badania te wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63.

Uwaga:

Osoby chorujące na cukrzycę – w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (ubiegające się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy lub przedłużające jego ważność) zgłaszają się na badanie lekarskie z opinią lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii  (w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej).

Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pobierz

Uwaga:

Osoby chorujące na padaczkę- w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (ubiegające się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy lub przedłużające jego ważność) zgłaszają się na badanie lekarskie z opinią lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii (w formie karty konsultacyjnej neurologicznej).

Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Pobierz

4. Osoby wykonujące czynności:

 • Kandydata na instruktora nauki jazdy
 • Instruktora nauki jazdy
 • Instruktora techniki jazdy
 • Kandydata na egzaminatora nauki jazdy
 • Egzaminatora nauki jazdy

Mogą zgłaszać się na badania w celu wydania zaświadczenia lekarskiego (jak w Kodeksie pracy) o braku/ istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności:

 • Instruktora nauki jazdy – Zaświadczenie niezbędne przy dokonywaniu wpisu do ewidencji instruktorów prowadzonej przez starostę (wydział komunikacji) w drodze decyzji administracyjnej.
 • Egzaminatora nauki jazdy – Zaświadczenie niezbędne przy dokonywaniu wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonego przez marszałka województwa (urząd wojewódzki) w drodze decyzji administracyjnej.
 • Instruktora techniki jazdy – Zaświadczenie niezbędne przy dokonywaniu wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy prowadzonej przez wojewodę w drodze decyzji administracyjnej.

Zaświadczenia lekarskie wyżej wymienionych uprawnień wydawane są w przypadku braku zastrzeżeń zdrowotnych na okres ważności:

 • Do 60 roku życia- na okres 5 lat. 
 • Powyżej 60 roku życia- na okres 30 miesięcy.

Na badanie lekarskie wyżej wymienionych uprawnień należy zgłaszać się ze skierowaniem wydanym przez podmiot prowadzący szkolenie lub ośrodek nauki jazdy lub ośrodek doskonalenia techniki jazdy lub pracodawcę zatrudniającego pracownika wyżej wymienionych stanowisk.

Skierowanie na badanie lekarskie

5. Osoby występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużające ważność tego dokumentu.

Mogą zgłaszać się na badanie w celu wydania orzeczenia lekarskiego  stwierdzającego brak/istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Orzeczenie lekarskie wymagane jest przy wydawaniu przez starostę (wydział komunikacji) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne w drodze decyzji administracyjnej.

Orzeczenia lekarskie wyżej wymienionych uprawnień wydawane są w przypadku braku zastrzeżeń zdrowotnych na okres ważności 5 lat.

6. Badania lekarskie kierowców wykonujących transport drogowy (tzw. kierowców zawodowych).

Badania lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz.  1371 z 2001 z późn. zm.) określająca zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego krajowego transportu drogowego i niezarobkowego międzynarodowego transportu drogowego.

Zgodnie z art. 39j w/w ustawy kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia/braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy transportu drogowego (jak w Kodeksie pracy), jak również w celu ustalenia istnienia/braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (jak w ustawie o kierujących pojazdami).

Badanie lekarskie kierowcy transportu drogowego kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego w przypadku braku zastrzeżeń zdrowotnych z terminem ważności:

 • Do 60 roku życia na okres 5 lat
 • Po ukończeniu 60 roku życia na okres 30 miesięcy

Orzeczenia lekarskie są niezbędne do okazania w wydziale komunikacji starostwa, gdzie na pisemny wniosek kierowcy zostaje wydana karta kwalifikacji kierowcy (dokonywana jest wymiana dokumentu prawa jazdy).

Uwaga: kierowcy ubiegający się po raz pierwszy karty kwalifikacji kierowcy (nowe europejskie prawo jazdy) na badanie lekarskie zgłaszają się przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej. Orzeczenie lekarskie powinno być wydane z datą przed datą wydania zaświadczenia z kursu.

Kierowcy posiadający już kartę kwalifikacji kierowcy („stare prawo jazdy”, a chcący je wymienić na nowe ze względu na wygaśnięcie terminu jego ważności) na badania lekarskie zgłaszają się po wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej okresowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Kierowcy zgłaszający się na badania powinni posiadać skierowanie na badanie lekarskie wydane przez przedsiębiorcę zatrudniającego kierowcę lub podmiot wykonujący przewóz drogowy.

Skierowanie na badanie profilaktyczne